szukaj:

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw firmy Technotron-Metal Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


1. Zakres stosowania


1.1 Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują w stosunku do przedsiębiorców (artykuł 431 k.c.) i posiadają wyłączną moc wiążącą, chyba że wyraziliśmy pisemną zgodę na odmienne ogólne warunki handlowe partnera umowy. Nasze ogólne warunki handlowe obowiązują również, kiedy przy wiedzy o odmiennych ogólnych warunkach handlowych partnera umowy, bez zastrzeżeń będziemy mogli zrealizować dostawę.
1.2 Wszelkie postanowienia dotyczące realizacji umowy między nami a naszym partnerem, wymagają formy pisemnej. Udzielenie gwarancji wymaga wystawienia i wręczenia dokumentu gwarancyjnego.
1.3 Niniejsze warunki obowiązują również w odniesieniu do wszystkich przyszłych stosunków gospodarczych z partnerem umowy, nawet wówczas, jeśli przy okazji zawierania porozumień nie zostaną wyraźnie wspomniane.
 
2. Zawieranie umów


2.1 Nasze oferty są niewiążące.
2.2 Informacje i ilustracje w drukach reklamowych i innych materiałach informacyjnych nie są wiążące.
2.3 Na wszelkich zdjęciach i rysunkach, kalkulacjach oraz innych danych i dokumentach zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie. Ich udostępnianie osobom trzecim jest niedozwolone, chyba że uprzednio wyrazimy na to zgodę w formie pisemnej.
2.4 O ile nie istnieją inne uzgodnienia, za techniczną dokumentację umowy uważa się ustalone rysunki, wzorce, opisy i inne dokumenty, przy czym dla surowców miarodajne są standardowe normy, oznaczenia i tolerancji DIN. Podane przy tym informacje o ciężarach nie są wiążące. Dopuszczalne są odchylenia w formacie i grubości blachy ogólnie przyjęte przy dostawach elementów walcowanych. Przy dostawie zamówionego towaru wiążąca jest norma DIN 24041 do 24043 dla blachy perforowanej włącznie z tolerancją i odchyleniami. Przy blachach z przewidzianymi nieperforowanymi brzegami dopuszczalne są odchylenia wynikające ze stosowania narzędzi sztancujących i innych urządzeń maszynowych. Ewentualne różnice zostaną równomiernie rozłożone na wszystkie brzegi. Na powierzchni towaru może pojawiać się miejscowo lekka rdza nalotowa. Technotron Metal Polska Sp. z o.o. nie zapewnia szczególnej właściwości powierzchni tworzywa podstawowego, zwłaszcza nie odpowiada za istnienie zatłuszczeń, chyba że umówiono się inaczej.
2.5 Dostarczane przez nas produkty przeznaczone są wyłącznie do użytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że umówiono się inaczej. Z tego względu nie uwzględniamy reklamacji wynikających z warunków technicznych lub prawnych wymagań za granicą, a nie z istnienia dostarczonych produktów.
 
3. Ceny i warunki płatności


3.1 O ile z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej, obowiązują ceny Incoterm 2010® EXW Frydek-Mistek, Czechy (dostawa towaru zostaje uznana za dokonaną w momencie wydania i postawienia towaru do dyspozycji strony kupującej w danym oznaczonym miejscu, bez zobligowania sprzedającego do dalszych czynności). 

3.2 Wszystkie ceny wyrażone są w złotych i nie zawierają podatku VAT. W przypadku uzgodnienia dostawy, Technotron Metal Polska Sp. z o.o. świadczy dostarczenie bez rozładunku na umówione miejsce wyładowania. W celu zapewnienia sprawnego rozładunku, klient zobowiązany jest do zapewnienia na czas i na własny koszt niezbędnego przy wyładunku sprzętu i personelu. Klient zapewnia również dojazd samochodu bezpośrednio do miejsca wyładowania i jego bezzwłoczny rozładunek. W razie niespełnienia powyższych warunków powstałe w wyniku tego dodatkowe koszty obciążają klienta.
3.3 Do zamówień stosuje się obowiązujący w dniu zamówienia cennik. 
3.4 
Płatności można dokonać przelewem na konto lub za pobraniem, chyba że uzgodniono inaczej.
3.5 W przypadku pogorszenia sytuacji majątkowej kontrahenta po zawarciu umowy, stanowiące zagrożenie dla spełnienia świadczeń wynikających z umowy lub jeśli sytuacja taka miała miejsce w momencie zawarcia umowy, ale dopiero później stała się znana, jesteśmy uprawnieni do odmowy wykonania naszych zobowiązań do czasu spełnienia przez klienta świadczeń wzajemnych. Dotyczy to w szczególności przypadków bezskutecznej egzekucji, złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości strony lub złożenia przez nią oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, spełnienia, przewidzianych w przepisach prawa upadłościowego i naprawczego, przesłanek ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania naprawczego, niewypłacalności lub zagrożenia wypłacalnością w rozumieniu artykułu 11 do 12, i artykułu 491 ustęp 2 prawa upadłościowego i naprawczego, próby odroczenia terminu płatności, likwidacja strony i temu podobne. Wystąpienie tego rodzaju zdarzeń uprawnia nas do wyznaczenia terminu dla spełnienia świadczeń wzajemnych lub złożenia zabezpieczenia. W przypadku niespełnienia świadczenia wzajemnego lub niezłożenia zabezpieczenia w wyznaczonym terminie jesteśmy uprawnieni od odstąpienia od umowy.
3.6 W razie dopuszczenia się przez partnera umowy zwłoki z płatnością, będziemy uprawnieni, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu dodatkowego, do odstąpienia od umowy. W takim wypadku klient zobowiązany jest umożliwić nam wstęp na teren swojego zakładu i odbiór towaru. Ponadto jesteśmy uprawnieni do zakazania klientowi usunięcia towaru z dotychczasowego miejsca.
3.7 W przypadku odebrania z powrotem dostarczonego towaru, towar ten, po stosownym obniżeniu jego wartości, zostanie zaliczony na poczet niezaspokojonej wierzytelności. Klient jest uprawniony do wykazania mniejszego obniżenia wartości towaru. Nie uchybia to prawu do dochodzenia przez nas wyższego odszkodowania.
3.8 Z naszymi wierzytelnościami klient może potrącić wyłącznie prawomocnie stwierdzone lub bezsporne wierzytelności. Powództwo wzajemne jest niedopuszczalne. Partnerowi umowy przysługuje prawo zatrzymania, o ile jego wzajemne roszczenie wynika z tego samego stosunku umownego.
 
4.Termin dostawy, dostawy częściowe, prawo odstąpienia, odszkodowanie z tytułu zwłoki


4.1 Nasze dostawy uzależnione są od właściwego i terminowego samozaopatrzenia Technotron Metal.
4.2 Termin dostawy rozpoczyna się w dniu potwierdzenia zamówienia, wysłanego na skrzynkę e-mail klienta przez pracownika Technotron Metal. Wiadomości automatyczne nie rozpoczynają biegu terminu dostawy. Rozpoczęcie biegu podanego przez nas terminu dostawy uzależnione jest również od terminowego dostarczenia przez klienta koniecznej dokumentacji, informacji jak i wyjaśnienia wszelkich szczegółów zamówienia, w szczególności kwestii technicznych, udostępnienia rysunków, dostarczenia w razie potrzeby zamówionych części, itp. Dotyczy to także usług. Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile jest to uzasadnione.
4.3 Opóźnienie w dostawie wskutek siły wyższej lub z innych przyczyn nie leżących po naszej stronie, w szczególności zakłóceń komunikacyjnych, przestojów w pracy nie wywołanych winą Technotron Metal, strajków, lokautów, wojny, uznaje się za niezawinione przez Technotron Metal, chyba że umówiono się inaczej. O ile we wspomnianych przypadkach nie możemy zrealizować dostawy, termin dostawy odpowiednio się przedłuża. Jeśli zaistniała przeszkoda w dostawie uniemożliwia jej zrealizowanie w stosownie przedłużonym terminie dostawy, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy.
4.4 Jeśli nie możemy dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy, klient jest zobowiązany, w ramach stosownego okresu czasu, do złożenia deklaracji, czy nadal obstaje przy realizacji dostawy. Brak takiej deklaracji uprawnia nas, po upływie stosownego okresu czasu, do odstąpienia od umowy względnie do jej uchylenia.
4.5 W przypadku niedotrzymania przez nas terminu świadczenia, obowiązuje co następuje:
4.5.1 W przypadku gwarancji terminowości wykonania świadczenia lub jeśli partner umowy może podnosić zarzut, że świadczenie utraciło dla niego znaczenie, lub jeśli opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które ponosimy odpowiedzialność w wyniku umyślnego naruszenia obowiązków kontraktowych przez nas, naszych przedstawicieli lub innych osób działających z naszego upoważnienia, za szkodę wskutek zwłoki odpowiadamy zgodnie z przepisami prawa. W przypadku naruszenia przez nas obowiązków kontraktowych w wyniku rażącego niedbalstwa nasza odpowiedzialność za szkodę wskutek zwłoki jest ograniczona do przewidywalnych, zwykle występujących szkód.
4.5.2 W przypadku naruszenia przez nas, naszych przedstawicieli lub osób działających z naszego upoważnienia któregoś z istotnych obowiązków umowy a nie ma miejsca odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa w rozumieniu punktu 4.5.1., nasza odpowiedzialność za szkody wskutek zwłoki jest ograniczona do przewidywalnych, zwykle występujących szkód.
4.5.3 Dla wszystkich innych przypadków nasza odpowiedzialność za zwłokę jest ograniczona do maksymalnie 5 % wartości dostawy
4.5.4 Pozostałe roszczenia ustawowe partnera umowy zostają niniejszym wyłączone.
 
5. Roszczenia z tytułu wad


5.1 Niezwłocznie po dostarczeniu towaru klient jest zobowiązany do zbadania rzeczy w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju. O dostrzeżonej wadzie należy nas zawiadomić niezwłocznie. W przypadku braku zawiadomienia we właściwym czasie przez klienta, towar uznaje się za zatwierdzony, chyba że wada o którą chodzi, podczas badania rzeczy nie była widoczna. W wypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później, należy nas zawiadomić niezwłocznie po jej wykryciu, w innym wypadku towar uznaje się za zatwierdzony w odniesieniu do tej wady. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.
5.2 W razie ujawnienia się wad towaru jesteśmy uprawnieni – przy uwzględnieniu rodzaju wady i słusznych interesów klienta – do dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub usunięcia wady. Po trzeciej bezskutecznej próbie wymiana lub usuniecie wad uznaje się za niemożliwe. W tym wypadku klient może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Niniejszego przepisu nie stosuje się do odpowiedzialności regresowej zgodnie z artykułem 12 Sprzed. Kon.
5.3 W przypadku wymiany lub usunięcia wad jesteśmy tylko na tyle zobowiązani do ponoszenia związanych z tym wydatków, zwłaszcza kosztów transportu, materiałowych i robocizny, o ile nie wynikają z faktu, że dana rzecz została przemieszczona na inne miejsce aniżeli siedziba klienta lub jego oddział, do którego dokonano dostawy. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku odpowiedzialności regresowej zgodnie z artykułem 12 Sprzed. Kon.
5.4 Sprzedaż rzeczy używanych odbywa się przy wyłączeniu wszelkich roszczeń z tytułu wad.
 
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza


6.1 W przypadku kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej obowiązuje co następuje:
6.1.1 Jeśli roszczenia odszkodowawcze wynikają z umyślnego naruszenia obowiązków kontraktowych przez nas, naszych przedstawicieli lub innych osób działających z naszego upoważnienia, za szkodę odpowiadamy zgodnie z przepisami prawa. Odpowiedzialność odszkodowawcza za własne działania, naszych przedstawicieli lub innych osób działających z naszego upoważnienia w wyniku rażącego niedbalstwa jest ograniczona do przewidywalnych, zwykle występujących szkód.
6.1.2 W przypadku naruszania przez nas, naszych przedstawicieli lub osób działających z naszego upoważnienia któregoś z istotnych obowiązków umowy, a nie ma miejsca odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa w rozumieniu punktu 6.1.1. nasza odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnych, zwykle występujących szkód.
6.1.3 W innych przypadkach niż wymienione w punktach 6.1.1. i 6.1.2., nasza odpowiedzialność za szkody jest wyłączona. Odnosi się to również do roszczeń regresowych wobec nas jako dostawcy zgodnie z artykułem 12 w skrócie Sprzed. Kon.
6.2 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej w punkcie 6.1. dotyczą również innych roszczeń, zwłaszcza roszczeń deliktowych lub roszczeń o zwrot dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim klient nie odniósł korzyści z tych nakładów.
6.3 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności o których mowa w punkcie 6.1. nie dotyczą ewentualnie istniejących roszczeń za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (art. 4491 k.c. i następne) lub za szkodę na osobie.
6.4 O ile w stosunku do roszczeń odszkodowawczych za produkt niebezpieczny na gruncie przepisów o odpowiedzialności deliktowej (art. 415 i następne kodeksu cywilnego) nie ma zastosowania ograniczenie odpowiedzialności, o której mowa w punkcie 6.1., nasza odpowiedzialność jest ograniczona do świadczenia odszkodowawczego ubezpieczyciela. W przypadku braku lub niepełnej wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, odpowiadamy tylko do wysokości sumy gwarancyjnej. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania w przypadku zawinionej szkody na osobie.
6.5 Ograniczenia i wyłączenia naszej odpowiedzialności dotyczą również osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, przedstawicieli i innych osób działających z naszego upoważnienia.
6.6 Odnośnie szkód wskutek zwłoki ma zastosowanie regulacja specjalna w punkcie 4.5.
 
7. Regulacje szczególne i uzupełniające w obrocie międzynarodowym


7.1 Jeśli siedziba lub oddział klienta znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie następujące regulacje:
7.1.1 Technotron Metal nie ponosi odpowiedzialności w związku z dopuszczalnością przewidzianego w tej umowie zastosowania dostarczonych rzeczy według przepisów prawa kraju docelowego. Nie odpowiadamy również za wymierzone tam podatki.
7.1.2 Technotron Metal nie odpowiada za przeszkody w dostawie spowodowane działaniami władzy państwowej, zwłaszcza za ograniczenia importowe i eksportowe.
7.2 Jeśli siedziba lub oddział klienta znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie znajduje zastosowanie konwencja Wiedeńska ONZ z 11 kwietnia 1980 roku o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów w obowiązującym wydaniu, dodatkowo obowiązują następujące regulacje:
7.2.1 Zmiany i rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
7.2.2 W miejsce punktu 5 i 6 obowiązuje:
7.2.2.1 Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza wobec klienta wynikająca z przepisów prawa ma miejsce tylko w przypadku umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków kontraktowych przez nas, naszych przedstawicieli lub innych osób działających z naszego upoważnienia. Wynikająca z przepisów prawa odpowiedzialność odszkodowawcza ma miejsce również w przypadku naruszenia któregoś z istotnych obowiązków kontraktowych. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy ewentualnie istniejących roszczeń za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (artykuł 4491 i następne polskiego kodeksu cywilnego) jak również w przypadku wyrządzonej przez towar szkody na osobie.
7.2.2.2 Jeśli dostarczony towar jest niezgodny z umową klient może skorzystać z prawa do odstąpienia do umowy lub żądania dostarczenia towarów zastępczych tylko wówczas, jeśli roszczenia odszkodowawcze wobec nas są wyłączone lub od klienta nie można wymagać od sprzedaży towaru niezgodnego z umową i dochodzenia wyrównania pozostałej szkody. W tych przypadkach jesteśmy uprawnieni w pierwszym rzędzie do usunięcia wad. Jeśli usunięcie wad jest niemożliwe i/lub prowadzi do nieuzasadnionych opóźnień, klient ma prawo wyboru pomiędzy odstąpieniem od umowy a żądaniem dostawy towaru zastępczego. Prawo to klient zachowuje również wówczas, jeśli usunięcie wady stwarza dla klienta nierozsądne niedogodności lub niepewność co do zwrotu kosztów, które poniósł klient.
 
8. Zastrzeżenie własności


8.1 Zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru aż do całkowitej spłaty przysługujących nam z tytułu umowy należności, a w przypadku utrzymywania bieżących stosunków handlowych wszystkich należności. Powyższe obowiązuje również dla przyszłych wierzytelności a także, jeśli nasze wierzytelności włączono do bieżącego rachunku (umowa clearingowa) oraz wyprowadzono i uznano saldo.
8.2 Klient jest zobowiązany do odpowiedniego obchodzenia się z dostarczonymi towarami, szczególnie do właściwego ich magazynowania. Ponadto jest on zobowiązany do ich wystarczającego ubezpieczenia od ognia, wody i przed kradzieżą według nowej wartości odtworzeniowej.
8.3 W przypadku zajęcia towaru lub innych interwencji osób trzecich klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania nas na piśmie w celu podjęcia przez nas odpowiednich środków prawnych (np. powództwo z artykułu 841 k.p.c.). Jeśli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam kosztów sądowych i pozasądowych powództwa z artykułu 841 k.p.c., obciążony zostanie nimi klient.
8.4 Klient jest uprawniony do dalszej sprzedaży lub przetworzenia dostarczonego towaru, jednak przenosi na nas już teraz wszystkie wierzytelności przyszłe z dalszej sprzedaży powstałe wobec nabywców lub osób trzecich w wysokości wartości zastrzeżonego towaru. Dotyczy to dalszej sprzedaży zarówno nieprzetworzonych towarów jak i wytworzonych z nich rzeczy. Jako wartość rzeczy objętej zastrzeżeniem własności przyjmuje się uzgodnioną z nami ostateczną sumę faktury (włącznie z VAT). Jeśli jesteśmy współwłaścicielami odsprzedanej rzeczy objętej zastrzeżeniem własności, przelew wierzytelności rozciąga się na tę kwotę, która odpowiada naszemu udziałowi we współwłasności. Do innego rozporządzania towarem, zwłaszcza zastawienia lub przewłaszczenia na zabezpieczenie, klient nie jest uprawniony.
8.5 Do ściągania należności z dalszej sprzedaży będzie upoważniony klient także po dokonaniu przelewu (upoważnienie inkasowe). Nie uchybia to naszemu uprawnieniu do ściągania tych wierzytelności. Jednocześnie zobowiązujemy się nie korzystać z tego uprawnienia, jak długo klient wywiązuje się z zobowiązań płatniczych z odebranych płatności, nie popada w zwłokę oraz przede wszystkim jak długo został nie złożony wniosek o upadłość lub klient nie zalega z płatnościami. W przeciwnym wypadku mamy prawo żądać od klienta udzielenia nam wszelkich informacji o swoich dłużnikach i przeniesionych wierzytelnościach oraz udostępnienia nam związanej z tym dokumentacji koniecznej do inkasa, jak również powiadomi swoich kontrahentów o cesji.
8.6 Przetworzenie przez klienta dostarczonych towarów zawsze odbywa się w naszym interesie i na naszą rzecz. Prawo klienta do nabycia własności dostarczonych towarów poprzez zapłatę pełnej ceny sprzedaży rozciąga się na przetworzone rzeczy. Jeśli dostarczone przez nas towary zostały przetworzone wraz z innymi rzeczami nieruchomymi nie należącymi do nas, stajemy się współwłaścicielami nowej rzeczy w stosunku obiektywnej wartości dostarczonych towarów do innych rzeczy w momencie przetworzenia. Odnośnie rzeczy powstałych w wyniku przetworzenia znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia dotyczące dostarczonego z zastrzeżeniem własności towaru.
8.7 Jeśli dostarczone przez nas towary zostaną połączone lub pomieszane innymi rzeczami nieruchomymi nie należącymi do nas, stajemy się współwłaścicielami nowej rzeczy w stosunku obiektywnej wartości dostarczonych towarów do innych rzeczy w momencie połączenia lub pomieszania. Jeśli okaże się, że w wyniku procesu połączenia lub pomieszania nasz towar stanowi w stosunku do rzeczy klienta część składową, klient jest zobowiązany do przeniesienia na nas odpowiedniej części współwłasności i do nieodpłatnego przechowywania współ- lub wyłącznej własności w naszym interesie.
8.8 W celu zabezpieczenia naszych należności w wysokości wartości towaru objętego zastrzeżeniem własności, klient przenosi na nas również wraz z prawami ubocznymi i w randze pierwszeństwa te wierzytelności, które nabył wobec osoby trzeciej poprzez połączenie zastrzeżonego towaru jako części składowej z nieruchomością, statkiem morskim, statkiem morskim w budowie lub statkiem powietrznym innej osoby. Punkt 8.4 zdanie 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
8.9 W celu zabezpieczenia naszych należności w wysokości wartości towaru objętego zastrzeżeniem własności, klient przenosi na nas również wraz z prawami ubocznymi i w randze pierwszeństwa te wierzytelności, które nabył wobec osoby trzeciej przy sprzedaży własnej nieruchomości, statku morskiego, statku morskiego w budowie lub statku powietrznego, z którymi połączył zastrzeżony towar jako część składową. Punkt 8.4 zdanie 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
8.10 Na żądanie klienta zobowiązujemy się zrezygnować z przysługujących nam zabezpieczeń w takim zakresie, w jakim wartość naszych zabezpieczeń przewyższa zabezpieczone wierzytelności o więcej niż 10 % lub wartość nominalną o więcej niż 50 %. Wybór formy zabezpieczenia, z której zrezygnujemy, należy do nas.
 
9. Prace zlecone


9.1 W przypadku wykonywania przez nas określonych robót za zwrotem kosztów lub jeśli zamawiający dostarcza materiału, półfabrykatów lub przyrządów lub innych części, nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania dostarczonych rzeczy. Obowiązek sprawdzenia przydatności do celów umowy spoczywa na zamawiającym.
9.2 Zamawiający uznaje zwyczajowo przyjęte braki za uzgodnione. W każdym razie braki do 5% całkowitej ilości materiału są dopuszczalne i zgodne z umową.
9.3 Jeśli w wyniku dostarczenia wadliwego materiału lub przyrządów i innych części, wykonane przez nas dzieło okaże się wadliwe lub nie nadające się do użytku, zamawiający mimo tego zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Jeśli w wyniku wadliwości łub nieprzydatności dostarczonych części i materiałów poniesiemy szkodę my lub osoby trzecie, zamawiający zobowiązany jest nam je wyrównać lub zaspokoić roszczenia odszkodowawcze osób trzecich wobec nas.
 
10. Stosowane prawo, miejsce wykonania zobowiązania, podsądność


10.1 Do tej umowy znajduje zastosowanie prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
10.2 Miejscem wykonania wszystkich świadczeń z tej umowy jest nasza siedziba.
10.3 W przypadków kontrahentów nie mających swojej siedziby na terenie kraju, sądem właściwym jest sąd właściwy dla naszej siedziby. 
 
11. Inne postanowienia


W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszej umowy okażą się bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w mocy. W wyżej opisanym przypadku, Strony zobowiązują się zastąpić postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi postanowieniami, które będą jak najpełniej realizowały cel gospodarczy zastąpionych postanowień oraz intencje Stron.
 
Cieszyn, 01.01.2019


Kontakt

Biuro / Magazyn / Adres korespondencyjny

Adres:

ul. Pałacowa 28
80-180 Kowale

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00

tel.: +48 660 596 748
e-mail: info@perforowane-blachy.pl

IMoje platba
Formularz kontaktowy